Εμμανουήλ Ροΐδη 3, Θεσσαλονίκη 542 48
2310313454
infosavramis@gmail.com

Μεταβιβάσεις

Σχολή Οδηγών

Αρμόδια Υπηρεσία:

Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
 • Άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ. ή του Δ.Ι.Χ.
 • Καταβολή οικονομικών επιβαρύνσεων υπέρ της Περιφέρειας διαμέσου Τραπεζών (καταβολή τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης)
 • Τιμολόγιο Πώλησης σε περίπτωση που το μεταβιβαζόμενο όχημα υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής Φ.Π.Α.
  (περιπτώσεις εταιρειών Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) και επιπλέον:
 1. Kαταστατικό ή Φ.Ε.Κ. της εταιρείας.
 2. Πρακτικό Δ.Σ. της Α.Ε., για την πώληση του οχήματος.
 3. Εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
 •  Αυτοπρόσωπη παρουσία αγοραστή – πωλητή.
  Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας υποβάλλεται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής,
  ή ειδικό, περί μεταβίβασης, πληρεξούσιο.
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατηρίο,Άδεια παραμονής (Οι Αλλοδαποί), Α.Φ.Μ.
 • Ισχύον Δελτίο Κ.Τ.Ε.Ο.
 • Βεβαίωση περί μη οφειλής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Διαδικασία:

1. Υποβολή δικαιολογητικών και έλεγχος αυτών.
2. Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας.

Παρατήρηση:

Η μεταβίβαση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών εκτός εάν το προς μεταβίβαση αυτοκίνητο ή δίκυκλο έχει στην άδεια κυκλοφορίας την ένδειξη «ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ». Στην περίπτωση αυτή, η άρση της παρακράτησης και η μεταβίβαση μπορούν να γίνουν μόνο στην Υπηρεσία όπου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας.

Αρμόδια Υπηρεσία:

Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
 2. Γραμμάτιο είσπραξης από Τράπεζα από το οποίο να προκύπτει ότι καταβλήθηκαν τα τέλη μεταβιβάσεως του αυτοκινήτου ή τιμολόγιο στις περιπτώσεις που το μεταβιβαζόμενο όχημα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ΦΠΑ.
 3. Βεβαίωση υπεραξίας από Δ.Ο.Υ. όπου απαιτείται και διπλότυπο πληρωμής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 4. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών περί καταθέσεως της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του αυτοκινήτου.
 5. Συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης του αυτοκινήτου στην περίπτωση που κατά την προηγούμενη μεταβίβαση είχε παρακρατηθεί η κυριότητα του.
 6. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου.
 7. Αντίγραφο καταστατικού αν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέλη είναι Ομόρρυθμος ή Ετερόρρυθμος Εταιρεία ή Φ.Ε.Κ. περί συστάσεως της εταιρείας και ανακοινώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μεταβιβάσεως για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
 8. Α.Φ.Μ. αγοραστή.

Διαδικασία:

1. Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών.
2. Σύνταξη πράξη μεταβίβασης.

Αρμόδια Υπηρεσία:

Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του ή των κληρονόμων
 • Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι έχει δηλωθεί το αυτοκίνητο που κληρονόμησαν ή δήλωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι δηλώθηκε το κληρονομηθέν όχημα, καθώς και τα ποσοστά που κληρονομεί κάθε ένας κληρονόμος.
 • Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. ότι δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.
 • Άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες (μόνο όταν πρόκειται για Φ.Ι.Χ. – Λ.Ι.Χ. ή παλαιό Ε.Ι.Χ. με πινακίδες 2 γραμμάτων που έχει βιβλιάριο μεταβολών ).
 • Βιβλιάριο μεταβολών εάν πρόκειται για Φ.Ι.Χ. και Λ.Ι.Χ.
 •  Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ.
 •  Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. ότι οι κληρονόμοι θα συνεχίσουν να ασκούν την επιχείρηση του θανόντος στις περιπτώσεις που το αυτοκίνητο είναι κατηγορίας Φ.Ι.Χ. και άδεια λειτουργίας για Λ.Ι.Χ.
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατηρίο,Άδεια παραμονής (Οι Αλλοδαποί), Α.Φ.Μ.αγοραστή.

Διαδικασία:

1. Υποβολή δικαιολογητικών, έλεγχος αυτών

2. Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας

Παρατήρηση:

Στο δικαιολογητικό 2 πρέπει να προκύπτουν ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι του θανόντος κατόχου αυτοκινήτου, οχήματος ή μοτοσικλέτας, καθώς και το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε έναν. Σε περίπτωση που δεν προκύπτουν τα ποσοστά, του ή των κληρονόμων και δεν υπάρχει κληρονομητήριο θα πρέπει να υποβάλλονται:

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου

β) Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας περί των εγγυτέρων συγγενών του θανόντος

γ) Επίσημο αντίγραφο της δημοσιευθείσης διαθήκης του θανόντος με βεβαίωση του Πρωτοδικείο ότι η διαθήκη αυτή δεν έχει προσβληθεί ή Βεβαίωση της Αρχής αυτής ότι δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη

Εάν οι κληρονόμοι επιθυμούν την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου τότε δεν απαιτείται το δικαιολογητικό 6 (ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ)

Εάν στις περιπτώσεις Φ.Ι.Χ. και Λ.Ι.Χ. αυτοκινήτων οι κληρονόμοι δεν συνεχίζουν να ασκούν το επάγγελμα του θανόντος, αλλά επιθυμούν να μεταβιβάσουν το αυτοκίνητο τότε εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας που δεν ισχύει για την κυκλοφορία του αυτοκινήτου και δεν απαιτείται
το δικαιολογητικό 7(Βεβαίωση ΔΟΥ).

Αρμόδια Υπηρεσία:

Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του ή των κληρονόμων.
 •  Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι έχει δηλωθεί το αυτοκίνητο που κληρονόμησαν. Στην βεβαίωση αυτή πρέπει να προκύπτουν ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι του θανόντος κατόχου αυτοκινήτου, οχήματος ή μοτοσικλέτας, καθώς και το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε έναν.
  Σε περίπτωση που δεν προκύπτουν τα ποσοστά, του ή των κληρονόμων και δεν υπάρχει κληρονομητήριο θα πρέπει να υποβάλλονται:
 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 2. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας περί των εγγυτέρων συγγενών του θανόντος.
 3. Επίσημο αντίγραφο της δημοσιευθείσης διαθήκης του θανόντος με βεβαίωση του Πρωτοδικείο ότι η διαθήκη αυτή δεν έχει προσβληθεί ή Βεβαίωση της Αρχής αυτής ότι δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη.
 4. Βεβαίωση από την ΔΟΥ ότι δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.
 5. Παράβολο 100,00 € από Τράπεζα ( σημείωμα καταβολής από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, της Περιφέρειας Αττικής ).
 6. Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, από τον καθένα, με το κατωτέρω κείμενο:
  » Η διατήρηση του κληρονομηθέντος δικαιώματος στο με αριθμό κυκλοφορίας …………….. Δημοσίας Χρήσης όχημα, δεν απαγορεύεται από άλλη διάταξη νόμου ( ασυμβίβαστο ), ότι είναι ή δεν είναι ( διαγράφεται ανάλογα ) κάτοχος άλλου Δημοσίας Χρήσης οχήματος «.

Διαδικασία:

1. Υποβολή δικαιολογητικών, έλεγχος αυτών

2. Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας

Σημείωση:

Στην περίπτωση μεταβίβασης Φ.Δ.Χ. οχήματος λόγω κληρονομιάς ή γονικής παροχής, εκδίδεται προσωρινή άδεια κυκλοφορίας ενός έτους,
εντός της οποίας απαιτείται να γίνει προσαρμογή στις διατάξεις του Ν 3887/10.